Kursuslokaasje

Kursuslokaasje ynspirearjende lokaasje

Wolsto in ynspirearjende kursus of workshop organisearjen en sykje jo dêrfoar in op syn minst sa ynspirearjende lokaasje? Dan meitsjen wy graach kennis mei jo! Groepsakkomodaasje StrooDrie yn Dwingeloo beskikt oer in eigen, romme cursuslokaasje, dy bygelyks ynset wurde kin foar in retraite, in yogacursus, in itenssiderscursus of in oare workshop of trening.

Kursuslokaasje ynspirearjende lokaasje

Oan alles is tocht

Of it no giet om in kursus fan in dei of in wykein: by StrooDrie kin it allegearre. ús groepsakkommodaasje biedt romte oan 30 persoanen, ferdield oer 12 sliepkeamers. Alle keamers binne foarsjoen fan in eigen wasktafel en spegel. Dêrnjonken beskikt de akkommodaasje fansels oer in romme, moderne badkeamer en ferskillende huskes. De kursus kin jûn wurde yn de gesellige wenkeamer fan de akkommodaasje, of yn de aparte cursusromte. Dizze kombinaasje is ideaal foar groepen dy ferskillende aktiviteiten tagelyk ûndernimme wolle

Oan alles is tocht

Sels itensiede of catering?

StrooDrie is foarsjoen fan in goed utruste keuken, wêr jo maklik  itensiede kinne. ús groepen wurkje lykwols ek regelmjittich tegearre mei cateringbedriuwen dy dizze taak op him kinne nimme. Fansels kinne wy jo  mei dizze bedriuwen yn kontakt bringe, sadat jo passende ôfspraken  meitsje kinne.

Sels itensiede of catering?

Wy tinke graach mei jo mei

Wolsto in bysûndere kursus of trening jaan en wit jo net  of StrooDrie oer de mooglikheden dêrfoar beskikt? Nim dan gerêst kontakt mei ús op. Wy tinke dan graach mei jo mei.  En mochten der spesifike oanpassingen nedich wezze  dy t ek weardefol wezze kinne foar oare gasten, dan kinne wy jo hjiryn altyd temjitte komme. StrooDrie tinkt mei jo mei!

 

Wy tinke graach mei jo mei

Kursussen of workshops organisearjen yn gearwurking mei StrooDrie

Hawwe jo in idee foar in nijsgjirrige workshop of kursus, mar wit jo net goed hoe jo hjir it bêste foarm oan jaan kinne? Groepsakkommodaasje StrooDrie tinkt en docht graach mei. Mei ús moaie lokaasje en ûnderfining yn it coachen en entûsjasmearje fan minsken soargje wy foar in perfekte oanfulling. In kear brainstormje? Nim dan benammen kontakt mei ús op.

Kursussen of workshops organisearjen yn gearwurking mei StrooDrie