Omjouwing

Iten Priuwe Sjen Besjen Dwaan Believen

Omjouwing fan StrooDrie

Groepsakkommodaasje StrooDrie is te finen yn Dwingeloo, it gesellige Drintse doarp dat yn 2012 noch utroppen is tot  it grienste doarp fan Europa. Neffens de sjuery is Dwingeloo ‘ien fan de bêst bewarre Brinkdoarpen yn Noord-Nederland’ en kenmerkt de omjouwing fan it doarp sich troch ‘in grutte variëteit fan fraaie lânskippen mei weardefolle natuer, skitterjende  en in protte recreatiefoarsienings foar de ynwenners en toeristen.’ Koartsein: Dwingeloo is in besykje wurdich.

Omjouwing fan StrooDrie

Geniets fan de natoer

StrooDrie leit  wat bûten de doarpskern en biedt biigelijks tagong tot it prachtige Nasjonale Park Dwingelderveld. Dit is it grutste wietemheidegebied fan Europa en hjir binne in soad ferskillende seldsume planten en bisten te finen. It is dan ek hearlik om hjir te kuierje, fytse of faaks sels hynder te ride. Besikje ek de webside fan It Nasjonale Park Dwingelderveld.

De natoergebieden It Drents-Friese Wold en Holtingerzand slute oan oan it  Nasjonale Park Dwingelderveld. Al dizze gebieten binne net allinne tagonklik foar minsken diet kuierje wolle, fytsers en minsken dyt hynder riede, mar beskikke ek oer spesjale rolstoelpaden mei stoppleatsen.

Ek it Blauwe mear is in noflik plak om te swimme en te recreare, in moai natoergbied by Dwingeloo.

Yn Dwingeloo fine jo ek Swimbad de Paasbergen. In iepen loftbad, moai lein oan it Dwingelderveld en tichtby StrooDrie. www.zwembaddwingeloo.nl

Oerdekte swimbaden fine jo yn Meppel,  Bad Hesselingen en yn Assen is der in swim- en saunaparadijs “de Bûnte Wever”.

Geniets fan de natoer

Wat is der allegearre te dwaan?

Om jo fêst in bytsje in yndruk te jaan wat der allegearre yn en om Groepsakkomodaasje StrooDrie te besjen en te dwaan is, hawwe wy wat hichtepunten op in rychje set. Gebrûk de knoppen om dizze highlights te ûntdekke.

By Astron is it kloppende hert fan de Nederlânske radiostjerrenkunde. Hûs Oldengaerde is ien fan de fjouwer havezaten, dy’t yn of nei Dwingeloo  stien hawwe. Sûnt koart is dit yn besit fan it Drints lânskip.

 

Wat is der allegearre te dwaan?