Iten

Iten Priuwe Sjen Besjen Dwaan Belieben

Lekker ite by StrooDrie of yn de omjouwing!

Tidens jo ferbliuw by groepsakkommodaasje StrooDrie wolsto fansels ek lekker ite kinne. Jo kinne sels jo mielen berêde yn de folslein utreste moderne keuken, jo kinne gearwurkje mei in cateraar, mar jo kinne ek genietsje fan de sfearfolle en gesellige restaurantjes yn de omjouwing fan groepsakkommodaasje StrooDrie. Wy hawwe in oantal toppers foar jo op in rychje set

Wy hawwe ek in fantastyske kok, dy t  foar jo itensiede kin. Jo eigen diner hearlik genietsje yn StrooDrie. Yn oerlis mei jo kin hy jo winsken ut komme litte. Ek kin hy in hearlike barbeque foar jo fersoargje mei farsk makke salades en as hy it fleis bakt… dan smakket it lykas efkes oars.

Lekker ite by StrooDrie of yn de omjouwing!

Sels noch goede tips?

Hawwe jo sels noch in goeie tip foar in lekker itershuske, kafee of restaurant yn de buert fan groepsakkomodaasje StrooDrie? Jou it oan ús troch. Wa wit sjoche jo dit plakje meikoarten dan ek wol yn de boppesteande list ferskinen!

Sels noch goede tips?