Reservearje fuortendaliks jo plakje

Beskikberens

StrooDrie: in gesellich grut fakânsje hûs !

Kom genietsje fan al it moais dat Drinte te bieden hat! Oan de râne fan it prachtige natuergebiet It Dwingelderveld fine jo StrooDrie, in sfearfolle en grutte akkommodaasje foar lytse en gruttere groepen minsken. StrooDrie jout romte oan op syn heechst 30 persoanen en is dêrmei by utstek gaadlik foar feestjes mei freonen-en famylje, groepen mei in ferlet fan soarch, trainingen fan in bedriuw, of as kursuslokaasje. StrooDrie is rolstoelfreonlik en hat allegear oanpaste foarsjenningen. De groepsakkommodaasje  beskikt oer in gesellige húskeamer, in keuken mei alle foarsjenningen, 12 moaie sliepkeamers,  romme en gesellige terraskes mei bûtenkachel  , in hearlike oerkapping mei houthurd  en in boattersgreide mei mooglikheden om te fuotbalje, basketbalje, volleybalje en trampolinespringe.  Ek binne der ferskate tastellen om te boatsjen foar de lytsere bern.

Drints genietsje yn Dwingeloo

Groepsakkomodaasje StrooDrie is te finen oan de bûtenkant fan it prachtige Dwingeloo, it Drintse brinkdoarpke dat yn 2012 noch útroppen waard oant it grienste doarp fan Europa. It is in gesellich en gastfrij doarp, mei de nedige foarsjenningen, mar ek mei prachtige boerepleatsen en âlde restaureerde huzen, wêrûnder havezate Oldengaerde. Kenmerkend foar Dwingeloo is de Siepel, de bjusterbaarlijke toer dy’t de foarm hat fan in sipel,  toer fan de Nederlânsk Herfoarme tsjerke, dyt al sichtber is fan in grutte ôfstân.